2.5. ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI

                                    NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przedszkole zapewnia realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przedszkole zapewnia warunki do kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych poprzez:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;

3) zajęcia specjalistyczne,

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;

5) integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi lub uczniami pełnosprawnymi;

2.6. ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH - NAUKA RELIGII, RYTMIKA, JĘZYK OBCY

 1. Uczestnictwo dzieci w zajęciach z religii odbywa się na życzenie rodziców.
 2. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej poprzez udział w zajęciach religii na terenie przedszkola. Dzieciom nie uczęszczającym na zajęcia religii organizuje się opiekę pedagogiczną.
 3. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościelne, związki wyznaniowe.
 4. Przedszkole zatrudnia nauczyciela religii na podstawie imiennego pisemnego skierowania wydanego przez biskupa diecezjalnego.
 5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami, wcześniej ustalając z dyrektorem przedszkola termin i miejsce planowanego spotkania.
 6. Nauczyciel religii odnotowuje odbyte zajęcia w dzienniku zajęć.
 7. Nauka religii odbywa się 2 razy w tygodniu w wymiarze ustalonym w zależności od grupy wiekowej.
 8. W pomieszczeniach przedszkolnych jest umieszczony krzyż.
 9. W przedszkolu są prowadzone zajęcia z rytmiki. Odbywają się zgodnie z arkuszem organizacyjnym raz w tygodniu we wszystkich grupach. Zajęcia prowadzi nauczyciel z kwalifikacjami do pracy w przedszkolu.
 10. Czas trwania zajęć dodatkowych wynosi w wieku 3-4 lat - 15 minut, a w wieku 5-6 lat - 30 minut.
 11. W przedszkolu odbywa się nauczanie języka angielskiego.
 12. Język angielski odbywa się zgodnie z arkuszem organizacyjnym dwa razy w tygodniu. Czas trwania zajęć dodatkowych w wieku 3-4 lat - wynosi 15 minut, a w wieku 5-6 lat – 30 minut.

2.7. INDYWIDUALNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA ORAZ

WSPOMAGANIE RODZINY

W celu wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole przedszkole:

 • tworzy warunki do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem możliwości rozwojowych wychowanków i placówki;
 • pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
 • informuje rodziców na bieżąco o postępach dziecka: rozmowy indywidualne, wytwory prac dziecięcych, kącik dla rodziców, teczki z różnymi pracami dziecka;
 • uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;
 • uwzględnia propozycje dzieci w codziennym planowaniu przez nauczyciela zadań edukacyjnych;
 • ustalając pracę pedagogiczną kieruje się zasadą wykorzystywania w pracy metod aktywizujących wychowanków;
 • stosuje formy pracy otwartej, umożliwiając dzieciom wybór miejsca i rodzaju aktywności;

 

2.8. SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM

 Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

 1. Nauczyciele realizujący zajęcia poza terenem przedszkola (wycieczki, zajęcia w terenie) bezpośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo wychowanków, zgodnie z przepisami bhp:
 2. Dzieci na zajęcia specjalistyczne odbierane i przyprowadzane są przez osobę prowadzącą zajęcia.
 3. W czasie zajęć dodatkowych odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka spada na osobę prowadzącą zajęcia.
 4. Nauczyciel pracujący w oddziale z dziećmi jest odpowiedzialny za działania związane z zapewnieniem zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony życia. Nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki. W razie jego chwilowej nieobecności opiekę nad dziećmi sprawuje wskazany przez nauczyciela pracownik przedszkola.
 5. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.
 6. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzacy.
 7. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 

 • wycieczki należy zgłaszać dyrektorowi przedszkola na 2-3 dni przed ich realizacją,
 • nauczyciel przed wycieczką sprawdza stan osobowy dzieci i sporządza listę uczestników wycieczki, którą zabiera ze sobą;
 • w czasie zajęć poza terenem placówki opiekę sprawuje 1 osoba dorosła na 10 dzieci,
 • w przypadku przejazdu środkami komunikacji miejskiej 1 osobie dorosłej powierza się pod opiekę nie więcej niż 4-ro dzieci,
 • na zajęciach organizowanych w lesie lub na wycieczkach grupy powinny być wyposażone w apteczkę w celu udzielenia pierwszej pomocy, a dla podwyższenia bezpieczeństwa w sprawny telefon komórkowy,
 • w czasie zajęć realizowanych na powietrzu dzieci powinny znajdować się w obszarze nie przekraczającym możliwości oddziaływania nauczyciela, a teren wcześniej powinien być sprawdzony pod względem bezpieczeństwa,
 • szczegółowe zasady sprawowania opieki nad dziećmi w trakcie wycieczek ujęte są w regulaminie wycieczek.

 

8. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola do domu odpowiedzialni są rodzice (opiekunowie):

 

 • dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola i odebrane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub osobę przez nich upoważnioną, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo. Osoba upoważniona, wcześniej nie przedstawiona, powinna okazać dowód tożsamości w celu ustalenia zgodności danych;
 • rodzice (opiekunowie) przyprowadzający dziecko do przedszkola zobowiązani są do rozebrania dziecka i przekazania go nauczycielowi w grupie,
 • w czasie odbierania dzieci rodzice (opiekunowie) mają prawo wejść do sali zajęć i odebrać swoje dziecko;
 • nauczyciel musi być świadomy komu oddaje dziecko;
 • osobie nietrzeźwej dziecko z przedszkola nie zostanie wydane;
 • rodzice nie wyrażający zgody na odbiór dziecka przez drugiego rodzica muszą to udokumentować odpowiednim dokumentem;

9. Za bezpieczeństwo dzieci podczas organizowanych uroczystości i spotkań z rodzicami odpowiadają:

 • nauczyciele w trakcie występów dzieci,
 • rodzice bezpośrednio po występie dzieci.

 

§ 3

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE


3.1. ORGANAMI PRZEDSZKOLA SĄ:

 

 1. Dyrektor przedszkola,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców.

 

3.2. DO PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW DYREKTORA NALEŻY:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą oraz reprezentowaniem przedszkola na zewnątrz.
 2. Dopuszczanie do użytku w przedszkolu wybranych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego.
 3. Rozwiązywanie bieżących problemów pedagogicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i administracyjnych.
 4. Stwarzanie warunków do sprawnego i efektywnego przebiegu procesów wychowawczo-pedagogicznych i opiekuńczych oraz harmonijnego rozwoju wychowanków.
 5. Realizowanie zadań wynikających z uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeń organów nadzorujących.
 6. Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym.
 7. Zapewnienie warunków do realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
 8. Sprawowanie bieżącego nadzoru pedagogicznego w przedszkolu i organizację pracy przedszkola.
 9. Zatrudnianie, ocenianie i zwalnianie nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.
 10. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 11. Dyrektor przedszkola może wstrzymać wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa o czym niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ nadzorujący.
 12. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami.

 

3.3. RADA PEDAGOGICZNA

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia z listy przyjetych do przedszkola w wypadku:

 1. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i zajęć w czasie pobytu w przedszkolu.
 2. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych.
 3. Urządzenia sanitarne powinny znajdować się w stanie pełnej sprawności technicznej i być utrzymane w stałej czystości.
 4. Teren przedszkola powinien być właściwie oświetlony i ogrodzony.
 5. Budynek przedszkola oraz przynależne do niego tereny powinny odpowiadać ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Warunki zapewnienia bezpieczeństwa

W przypadku nie akceptowania przez rodzica decyzji dyrektora, rodzic ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

 1. Dyrektor ma obowiązek zbadać sprawę i odpowiedzieć rodzicowi w ciągu 7 dni.
 2. Rodzice składają skargę na piśmie do dyrektora przedszkola.

Procedury na wypadek naruszenia praw dziecka

 1. Nad przestrzeganiem praw dziecka w przedszkolu czuwa dyrektor.
 2. Nauczyciele wspólnie z dziećmi na początku roku szkolnego ustalają zasady i normy postępowania i zachowania się w grupie.
 3. Przestrzeganie wspólnie ustalonych z nauczycielem zasad i norm postępowania w grupie.

Obowiązkiem dziecka w przedszkolu jest:

 1. Zgłaszanie nauczycielowi jeśli któremuś z dzieci dzieje się krzywda;
 2. Korzystanie z pomieszczeń przedszkola, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru
 3. Partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 4. Właściwe zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 5. Przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których zawsze może się zwrócić;
 6. Zdrowego, urozmaiconego jedzenia;
 7. Jedzenia i picia gdy jest głodne i spragnione;
 8. Spokoju i samotności, gdy tego chce;
 9. Snu i odpoczynku, jeśli jest zmęczone a nie snu na „ rozkaz”;
 10. Indywidualnej ścieżki rozwoju, pomocy w poszukiwaniu, odkrywaniu i przekraczaniu dotychczasowych osiągnięć;
 11. Akceptacji takim jakim jest;
 12. Poszanowania jego godności osobistej;
 13. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

Katalog praw dziecka

 1.  Przedszkole w swojej statutowej działalności realizuje wobec wychowanków zasady zawarte w przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji Praw Dziecka z dnia 20. 11. 1989 r.
 2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym skończy 9 lat.
 3. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko które ukończyło 2,5 roku.

 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 11

 

 Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:

 • przestrzegania zakazu palenia papierosów na terenie placówki.
 • przestrzegania regulaminu pracy, zarządzeń dyrektora, przepisów bhp i ppoż,

 

Do obowiązków dozorcy należy:

 

utrzymanie czystości w przedszkolu i ogrodzie:

 

zamiatanie, podlewanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem (zależnie od potrzeb) całego terenu wokół budynku,

 

zamiatanie schodów wejściowych, schodów do piwnicy,

 

utrzymywanie w czystości placu przedszkolnego,

 

prace organizacyjno – porządkowe:

 

wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe,

 

dokonywanie zakupów artykułów spożywczych oraz innych artykułów niezbędnych do normalnego funkcjonowania przedszkola,

 

utrzymywanie wzorowej czystości i porządku na stanowisku pracy,

 

odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt, narzędzia, materiały, oszczędne gospodarowanie nimi,

 

wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w przedszkolu,

 

codzienną kontrolę zabezpieczenia przed pożarem, kradzieżą,

 

zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki,

 

dokonywanie drobnych napraw sprzętów, zabawek, urządzeń,

 

zgłaszanie dyrektorowi poważnych usterek,

 

alarmowanie odpowiednich służb (pogotowia, policji) oraz dyrektora przedszkola w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia czy mienia,

 

nadzór nad całym obiektem poprzez;

 

Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora.

 

Pomagać w zaopatrzeniu przedszkola w artykuły spożywcze i sprzęty stanowiące wyposażenie kuchni.

 

Odpowiadać za sprzęt i naczynia znajdujące sie w kuchni.

 

Myć, wyparzać naczynia i sprzęt kuchenny oraz sprzątać pomieszczenia kuchenne.

 

Przygotowywać potrawy zgodnie z wytycznymi kucharki i prawidłowo godpodarować artykułami spożywczymi.

 

Utrzymywać czystość i porządek na stanowisku pracy, przestrzegać zasad higieniczno-sanitarnych, BHP i ppoż.

 

Pomagać kucharzowi w sporządzaniu posiłków.

 

Do obowiązków woźnej oddziałowej należy:

 

Współpracować z nauczycielką przydzielonej grupy w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi.

 

Pomagać dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się.

 

Pomagać nauczycielce podczas spacerów i wycieczek.

 

Pomagać dzieciom w czynnościach higieniczno- sanitarnych, brać udział w przygotowaniu pomocy do zajęć.

 

Pomagać dzieciom w sytuacjach tego wymagających.

 

Dbać o porządek i estetykę wśród zabawek, w kącikach zainteresowań, wykonywać inne polecenia nauczycielki.

 

Znać i przestrzegać przepisy BHP i ppoż. w czasie wykonywania pracy.

 

Odpowiednio zabezpieczać przed dziecmi produkty chemiczne pobrane do utrzymywania czystości oraz właściwie gospodarowć nimi.

 

Umiejętnie posługiwać sie sprzętem mechanicznym i elektrycznym.

10)Zabezpieczać przed kradzieżą rzeczy i przedmioty znajdujące się w przedszkolu.

11)Nie udzielać rodzicom informacji na temat dzieci - jest to zadaniem nauczycielki.

 

  1. Do obowiązków pomocy kuchennej należy:

 1. przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych, dbanie o racjonalne ich zużycie;

 

punktualne przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków;

 

kierowanie pracą kuchni;

 

utrzymywanie w stanie używalności i czystości powierzonego sprzętu, naczyń i urządzeń;

 

prowadzenie magazynu podręcznego;

 

udział w ustalaniu jadłospisu;

 

sporządzanie i przechowywanie próbek żywności;

 

mycie naczyń zgodnie z instrukcją;

  1. Do obowiązków kucharza należy:

 1. Odpowiada za rzetelne i terminowe prowadzenie spraw żywieniowych.

 2. Sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzetu przedszkola (pion żywieniowy).

 3. Zaopatruje przedszkole w żywność i sprzet kuchenny, pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe.

 4. Prowadzi magazyn żywieniowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie kuchni: Przygotowuje porcjowanie posiłków zgodnie z normami i kalorycznością, prawidłowe gospodarowanie produktami spożywczymi, przestrzeganie czystości, wykorzystywanie produktów do przygotowanych posiłków zgodnie z ich przeznaczeniem.

 6. Sporządza jadłospisy zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, wywiesza je dla rodziców.

 7. Prowadzi zestawienia i sprawozdawczość w zakresie żywienia dzieci.

 8. Zabezpiecza magazyn przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem.

 9. Zbiera odpłatność od rodziców, rejestruje i odprowadza przychody zgodnie z przepisami.

   1. Opieka nad dziećmi:

    1. Gospodarka materiałowa:

 10. odpowiednie zabezpieczenie przed dziecmi zabawek zagrażających ich bezpieczeństwu.
   1. Przestrzeganie BHP:

 11. pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się;

 12. wyprowadzanie dzieci do toalety, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych dzieci, mycie rąk;

 13. udział w przygotowaniu pomocy do zajęć, pomoc nauczycielce podczas zabaw (zajmowanie się dziećmi, które niechcą w nich uczestniczyć);

 14. dbanie o estetyczny wygląd dzieci (wycieranie nosa, mycie twarzy po jedzeniu, podciaganie rajstop, spodni, sznurowanie butów;

 15. sprzątanie po mal;ych przygodach;

 16. uczestnictwo w spacerach i wycieczkach;

 17. pomoc dzieciom przy jedzeniu.

 18. dbałość o sprzęt, rosliny.

 19. rozkładanie i składanie naczyń w Sali w trakcie posiłków, rozdawanie posiłków dzieciom;

 20. codzienne sprzątanie i wycieranie kurzu w wyznaczonych salach, ścielenie leżaków;

 21. w razie nieobecnosci woźnej pomoc jest zobowiazana do przyjecia jej obowiązków;

   1. Sprawy ogólne:

 22. Nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci - jest to zadaniem nauczycieli.
  1. Intendent przedszkola zobowiązany jest:

 23. Dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 24. Kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

 25. Szanować godność dziecka i respektować jego prawa, wspierać każde dziecko w jego rozwoju.

 26. Dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.

 27. Wspierać każde dziecko w jego rozwoju.

 28. Rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola; dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w tym zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

  1. Każdy nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub niewypełnienie ww. obowiązków.

  2. Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel ma obowiązek przedstawić dyrektorowi informację z Krajowego rejestru Karnego o tym, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

  3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

  1. prowadzi obserwacje pedagogiczne wszystkich dzieci w oddziale, co najmniej trzy razy w roku, rejestrując spostrzeżenia na arkuszach obserwacyjnych,

  2. wyłania dzieci do pracy indywidualnej w celu skutecznego wspomagania ich rozwoju,

  3. gromadzi dokumentację w indywidualnej teczce dziecka, która zawiera: kwestionariusz - dane o dziecku, ankietę lub wywiad z rodzicami, opinie uzyskane od specjalistów (wyłonione dzieci), plany pracy kompensacyjno-wyrównawczej i plany pracy z dzieckiem zdolnym (wybrane dzieci),

  4. przedstawia radzie pedagogicznej i rodzicom osiągnięcia dziecka bedące wynikiem tej pracy,

 29. Nauczyciel:
 30. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

 31. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

 32. aktywna współpraca z rodzicami i środowiskiem,

  1. tematykę kompleksową zachęcającą dzieci do podejmowania działań,

  2. określenie wybranych obszarów i umiejętności wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

  3. określenie wybranego zakresu i poziomu osiągania umiejętności wynikających z realizowanego w grupie programu wychowania przedszkolnego,

  4. tematykę, wokół której są realizowane treści programowe-sytuacje edukacyjne przemyślane w aspekcie wszechstronnego rozwoju wynikającego z zaplanowanych celów i efektów pracy pedagogicznej: praca, nauka, zabawa (liczne i różnorodne zabawy), zajęcia z uwzględnieniem form organizacyjnych dotyczących pracy z całą grupą, małą grupą, współpracy w zespole, parach,

  5. wskazanie rodzajów aktywności, form, metod pracy i stosowanych pomocy dydaktycznych,

 33. wspólne opracowywanie miesięcznych planów pracy wychowawczo- dydaktycznych który zawiera:

 34. dokonywanie z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole(diagnozy pedagogicznej) i przedstawienie zgromadzonych informacji:

  1. rodzicom,

  2. pracownikom poradni psychologiczno- pedagogicznej w razie potrzeby dokonania pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

 35. przekazywanie rodzicom informacji z realizacji zadań pedagogicznych na tablicach grupowych,

 36. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym okresie jak również uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

 37. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

 38. planowanie własnego rozwoju zawodowego i systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

 39. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp. Odpowiedzialność cywilna lub karna za tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru,

 40. prowadzenie współpracy ze specjalistami z poradni psychologiczno- pedagogicznej w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców,

 41. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

 42. opracowywanie na podstawie diagnozy przedszkolnej, indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, realizowanego w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej,

  1. Nauczyciel pomaga rodzicom w nawiązywaniu kontaktu ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

  2. Nauczyciel współuczestniczy w planowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej.

  3. Nauczyciel prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  4. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego, który powinien spełniać wymagania określone w obowiązującej ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych.

  5. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

  6. Nauczyciel bierze czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizuje jej postanowienia i uchwały.

  7. Nauczyciel inicjuje i organizuje imprezy o charakerze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.

  8. Nauczyciel w ramach czasu pracy, poza pensum dydaktycznym, podejmuje się realizacji zadań dodatkowych według własnych możliwości, zdolności i zainteresowań.

  9. Nauczyciel realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora przedszkola, wynikające z bieżącej działalności placówki.

  10. Nauczyciel realizuje zalecenia dyrektora i osób kontrolujących.

  11. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem za poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz za stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń, przydzielonych mu środków dydaktycznych.

 43. § 10
 44. ZAKRES ZADAŃ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW
  1. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielkami pracującymi w grupie 3-4 latków.

  1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola, na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.

  2. W przedszkolu obowiązuje następujący ramowy rozkład dnia:

 45. RAMOWY ROZKŁAD DNIA
 46. § 7
 47. Liczbę godzin i rodzaj zajęć dodatkowych.

 48. Liczbę godzin pracy finansowanych ze środków budżetu ustalonych przez organ prowadzący.

 49. Liczbę pracowników administracyjno–obsługowych ustalaną przez organ prowadzący uwzględniając liczbę dzieci.

 50. Czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.

  1. 3 oddziały od godziny 6.30 do godziny 16.00.

  2. 2 oddziały od godziny 7.30 do godziny 15.30.

 51.  W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej zadań, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 52. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 53. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 54. Rada pedagogiczna ma kompetencje stanowiące i opiniodawcze.

 55. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

  1. zatwierdzanie przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego;

  2. okresowe i roczne analizowanie wyników pracy;

  3. podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów;

  4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia wychowanka z listy;

  5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

  6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

 56. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  1. organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć;

  2. programy wychowania przedszkolnego, przed dopuszczeniem ich do użytku przez dyrektora,

  3. projekt planu finansowego przedszkola;

  4. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród, innych wyróżnień;

  5. propozycje dyrektora dotyczące zadań dodatkowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 57. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki lub jego zmiany oraz uchwala statut (w przedszkolu nie działa rada przedszkola).

 58. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela, pełniącego funkcję dyrektora ze stanowiska. Organ uprawniony do odwołania dyrektora ze stanowiska jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 59. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.

 60. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności i działa w oparciu o ten regulamin.

 61. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, na zakończenie pierwszego semestru, na zakończenie roku

 62. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, z inicjatywy przewodniczącego rady lub co najmniej 1/3 członków rady.

 63. Zebrania rady są protokołowane.

 64. Nauczyciele nie mogą ujawniać spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci, ich rodziców lub członków rady.

 65. 3.4. RADA RODZICÓW
 66. W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola.

 67. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków przedszkola.

 68. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i obowiązującymi przepisami.

 69. Rada Rodziców może wystepować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

 70. Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

 71. Na wniosek dyrektora opiniuje pracę nauczyciela za okres stażu w celu ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego.

 72. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców. Zasady ich wydatkowania określa regulamin rady rodziców.

 73. 8) Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
 74. 3.5. Do stałych form współdziałania organów należą:
 75. Zebrania ogólne rodziców i nauczycieli rozpoczynające rok szkolny organizowane przez dyrektora przedszkola.

 76. Zebrania grupowe organizowane są przez nauczycieli 2 razy w roku.

 77. Zebrania rady rodziców organizowane są wg potrzeb.

 78. Zajęcia otwarte organizowane są wg harmonogramu.

 79. Uczestnictwo rodziców w codziennym życiu przedszkola, uroczystościach, imprezach okolicznościowych, wycieczkach, zajęciach dodatkowych, festynach.

 80. Kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli.

 81. Informacje umieszczane na tablicy.

 82. 3.6. Zasady współdziałania poszczególnych organów przedszkola:
 83. Dyrektor przekazuje informacje, zarządzenia MEN, KO, uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie na posiedzeniach rady pedagogicznej.

 84. Rada pedagogiczna przekazuje dyrektorowi uwagi i wnioski na zebraniach plenarnych i szkoleniowych.

 85. Rada rodziców, rodzice współdziałają z dyrektorem i radą pedagogiczną poprzez formy wymienione w paragrafie 3.5.

 86. 3.7. Sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy organami:
 87. Spory pomiędzy radą rodziców a radą pedagogiczną rozstrzyga dyrektor w drodze negocjacji, zgodnie z przepisami prawa, uwzględniając dobro dziecka.

 88. W przypadku sporu pomiędzy radą pedagogiczną a dyrektorem, rada pedagogiczna występuje z wnioskiem do organu prowadzącego.

 89. W przypadku nie załatwienia sporu drogą negocjacji, strony odwołują się do organu prowadzącego w sprawach personelu administracyjno- obsługowego, natomiast do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawach dotyczących nauczycieli.

 90. W przypadku zaistniałego sporu pomiędzy radą rodziców a dyrektorem przedszkola spór rozstrzyga się drogą negocjacji w obecności członków rady pedagogicznej. Jeżeli rozmowy nie odniosą efektów, wówczas w terminie 14 dni przekazuje się sprawę do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką.

 91. § 4
 92. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
  1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku: 3-4 letnie i 5-6 letnie.

  2. Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

  3. Przedszkole przystosowane jest do pracy w 5 oddziałach.

  4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

  5. Określone normy liczbowe dzieci w oddziale mogą ulec zmniejszeniu za zgodą organu prowadzącego.

 93. § 5
 94. ORGANIZACJA PRACY W ODDZIAŁACH
  1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową.

  2. Nauczyciele dokonują wyboru programów wychowania przedszkolnego. Dyrektor dopuszcza do realizacji programy wychowania przedszkolnego na wniosek nauczycieli po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej. Przedszkolny zestaw programów zatwierdzany jest uchwałą Rady Pedagogicznej do dnia 31 sierpnia.

  3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

  4. Czas trwania zajęć dodatkowych (nauki religii, języka angielskiego, rytmiki i zajęć indywidualnych) jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i powinien wynosić: z 3-4 latkami wynosi 15 minut, z 5-6 latkami 30 minut.

  5. Sposoby dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

  6. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia: 4 - oddzielne sale do zabaw i zajęć, 2 – łazienki dla dzieci, 2 – szatnie, 1- sypialnię dla dzieci młodszych, 1 – salę gimnastyczną.

  7. Przedszkole posiada 2 ogrody z odpowiednim wyposażeniem, z wydzieloną częścią do zabaw i zajęć.

 95. § 6
 96. ARKUSZ ORGANIZACJI PRZEDSZKOLA
  1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do 30 kwietnia. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

  2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się:

 97. POPOŁUDNIE: kontynuacja zajęć dydaktycznych, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna , leżakowanie dla dzieci młodszych, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, podwieczorek, zabawa dowolna;

 98. PRZEDPOŁUDNIE: zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego programu wychowania przedszkolnego spacery i wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, czynności samoobsługowe, zajęcia dodatkowe, różne formy relaksu (ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające), obiad;

 99. RANEK: zabawy dowolne organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, zabawy poranne i ćwiczenia ruchowe, czynności samoobsługowe, śniadanie;

  1. Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem specyfiki oddziału oraz potrzeb i zainteresowań dzieci z uwzględnieniem ram czasowych zalecanych w podstawie programowej.

 100. § 8
 101. DODATKOWE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU
  1. Przedszkole czynne jest cały rok szkolny w godzinach od 6.30 do 16.00. Termin przerwy wakacyjnej ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

  2. Czas pracy placówki w ciągu roku i dnia dostosowany jest do potrzeb środowiska oraz istotnych potrzeb w zakresie opieki, zdrowia i wychowania dzieci.

  3. W czasie przerwy wakacyjnej dzieci objęte są opieką przez przedszkola miejskie na podstawie ustalonego harmonogramu.

  4. Dzieci przebywające w przedszkolu mogą korzystać z wyżywienia zgodnie z zawartą z rodzicami umową.

  5. Stawkę żywieniową ustala Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

  6. Koszty związane z wyżywieniem pokrywają w całości rodzice.

  7. Środki te nie mogą być wykorzystane na żadne inne cele.

  8. Z wyżywienia w przedszkolu korzystać mogą pracownicy przedszkola zgodnie z aktualnym zarządzeniem dyrektora przedszkola.

  9. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przez okres nie krótszy niż 3 dni rodzicom przysługuje odpis kosztów wyżywienia w następnym miesiącu za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców lub opiekunów absencji dziecka, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

  10. Opłaty za świadczenia przedszkola ponoszą rodzice w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Rady Miasta w Hrubieszowie oraz zgodnie z umową zawartą miedzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

  11. Opłaty za przedszkole rodzice (opiekunowie) dokonują w terminach wyznaczonych przez dyrektora przedszkola i zawartych w umowie między dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka. Opłaty pobierane są w przedszkolu przez intendentkę i odprowadzane na konto bankowe wskazane przez Zespół Obsługi Przedszkoli w Hrubieszowie.

 102. § 9
 103. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI
  1. Do podstawowych obowiązków nauczyciela należy:

 104. zatajenia przez rodziców poważnej choroby dziecka;

 105. nie uiszczania opłat za przedszkole powyżej 2 miesięcy;

 106. nieusprawiedliwionej i niezgłoszonej w ciągu 2 miesięcy nieobecności dziecka w przedszkolu.

 107. § 12
 108. RODZICE
 109. 12.1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
 110. Przestrzeganie niniejszego statutu,

 111. Zaopatrzenie dziecka w potrzebne przedmioty, przybory i pomoce,

 112. Respektowanie uchwał rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

 113. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez osobę upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

 114. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

 115. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

 116. Wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

 117. 12.2. Rodzice zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenie drogi jego indywidualnego rozwoju.
 118. 12.3. Rodzice mają prawo do:
 119. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

 120. uzyskiwanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

 121. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

 122. uzyskiwania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspierać,

 123. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoich przedstawicieli.

 124. 12.4. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego podziękowania na piśmie od dyrektora i rady pedagogicznej.
 125. 12.5. Formy współpracy przedszkola z rodzicami.
  1. zebrania grupowe,

  2. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielami,

  3. kąciki dla rodziców,

  4. zajęcia otwarte.

 126. § 13
 127. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
 128. 13.1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych.
  1. Dyrektor jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą o finansach publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

  2. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany dalej planem finansowym przedszkola.

  3. Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzi Zespół Obsługi Przeszkoli w Hrubieszowie, utworzony w tym celu przez Radę Miejską w Hrubieszowie

§ 14

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 14.1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

14.2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

14.3. Organy działające w przedszkolu mogą wnosić poprawki do statutu po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

14.4. Statut przedszkola uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

14.5. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

14.6. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu uchyla się obowiązujący dotychczas.

STATUT ZOSTAŁ ZATWIERDZONY NA POSIEDZENIU RADY PEDAGOGICZNEJ w dniu: 31.08.2016r.

Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie © 2013. Wszystkie Prawa zastrzeżone.

Redaktorzy: Wioletta Wolanin, Małgorzata Pasieka, Jolanta Mazurek; Opieka techniczna: Adam Skrzyński - Kontakt

:: SAAK Hrubieszów :: LubieHrubie.pl Hrubieszowska Gazeta Internetowa Hrubieszowska.pl :: Lepsza Strona Regionu

Nie lubimy spamu!! 

Zaloguj sie