REKRUTACJA ROK 2020/2021 

 

Ważna informacja dotycząca rekrutacji !

 

W związku z wyjątkową sytuacją epidemiologiczną prosimy wszystkich rodziców składających wnioski o przyjęcie dziecka  o dokonywanie składania dokumentu wraz

z obowiązującymi załącznikami drogą elektroniczną.

Skany dokumentów prosimy wysyłać na adres :

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki każdy z rodziców wypełnia indywidualnie.

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej przedszkola. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny  pod numerem:

72 771 25 33

 

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA NOWYCH PRZEDSZKOLAKÓW

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

KLAUZULA INFORMACYJNA

OŚWIADCZENIA

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA OBECNYCH PRZEDSZKOLAKÓW

 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

 

 

Zarządzenie Nr 216/2020 

                                                                                                                      Burmistrza Miasta Hrubieszowa                         

z dnia 10 stycznia 2020 roku 

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Miejskich Przedszkoli w Hrubieszowie na rok szkolny 2020/2021

    

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 506) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), zarządza się co następuje: 

§ 1. Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do Miejskich Przedszkoli w Hrubieszowie w roku szkolnym 2020/2021: 

 

 1. od 2 marca 2020 r. - wydawanie formularzy;
 2. do 10 marca 2020 r. - przyjmowanie Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu; 
 3. od 17 marca 2020 r. do  27 marca 2020 r. - rekrutacja na wolne miejsca do przedszkola, przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów;
 4.  7 kwietnia 2020 r.  – publikacja listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola;
 5.  od 7 kwietnia 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. – potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia; 
 6. 15 kwietnia 2020 r.  – publikacja listy dzieci przyjętych do przedszkola, nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu; 
 7. od 18 maja 2020 r. do  22 maja 2020 r. – rekrutacja uzupełniająca  na wolne miejsca do przedszkola, przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów;
 8. 1 czerwca 2020 r.  – publikacja listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej; 
 9. od 1 czerwca 2020 r.  do 5  czerwca 2020 r. – potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia;
 10. 10 czerwca 2020 r.  - publikacja listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Miejskich Przedszkoli  w Hrubieszowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrza Miasta Hrubieszowa

Marta Majewska

 

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/254/2017

RADY MIEJSKIEJ w HRUBIESZOWIE

z dnia 17 lutego 2017 r.

 

w sprawie określenia kryteriów postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli

prowadzonych  przez Gminę Miejską Hrubieszów, przyznania im punktacji oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy                  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska                           w Hrubieszowie uchwala, co następuje:

1. Ustala się kryteria oraz ich wartość punktową w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów:

 • oboje rodzice/opiekunowie pracują lub pobierają naukę w systemie dziennym – 10 pkt.
 • rodzice/opiekunowie deklarują co najmniej 8 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu – 8 pkt.
 • rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację w danym przedszkolu – 4 pkt.

2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1:

 • oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w systemie dziennym (załącznik Nr 1);
 • oświadczenie rodziców/opiekunów o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata edukacji w danym przedszkolu (załącznik Nr 2);
 • oświadczenie rodziców/opiekunów zawarte we wniosku, dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu;

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa.

4. Traci moc Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów, przyznania im punktacji oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów.

5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Anna Świstowska

Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie © 2013. Wszystkie Prawa zastrzeżone.

Redaktorzy: Wioletta Wolanin, Małgorzata Pasieka, Jolanta Mazurek; Opieka techniczna: Adam Skrzyński - Kontakt

:: SAAK Hrubieszów :: LubieHrubie.pl Hrubieszowska Gazeta Internetowa Hrubieszowska.pl :: Lepsza Strona Regionu

Nie lubimy spamu!! 

Zaloguj sie