Zarządzenie Nr 35/2019

Burmistrza Miasta Hrubieszowa

z dnia 21 stycznia 2019 roku

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Miejskich Przedszkoli w Hrubieszowie w roku szkolnym 2019/2020

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zmianami), zarządzam co następuje:

 • § 1. Określam następujące terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do Miejskich Przedszkoli w Hrubieszowie w roku szkolnym 2019/2020
 1. od 1 marca 2019 r. - wydawanie formularzy;
 2. do 11 marca 2019 r. - przyjmowanie Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu;
 3. od 18 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. - rekrutacja na wolne miejsca do przedszkola – przyjmowanie dokumentów;
 4. 5 kwietnia 2019 r. - ogłoszenie listy dzieci przyjętych do przedszkola, nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu;
 5. do 31 sierpnia 2019 r. – rekrutacja uzupełniająca.
 • § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom Miejskich Przedszkoli w Hrubieszowie.
 • § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

od 1 marca 2019 r.

Wydawanie formularzy.

do 11 marca 2019 r.

Przyjmowanie Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu

od 18 marca do 29 marca 2019 r.

Rekrutacja na wolne miejsca do przedszkola – przyjmowanie dokumentów

5 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do przedszkola, nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu.

do 31 sierpnia 2019r.

Rekrutacja uzupełniająca.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE PRZEPROWADZA SIĘ NA WOLNE MIEJSCA

W PRZEDSZKOLU

Podstawowym warunkiem przyjęcia do przedszkola publicznego jest zamieszkanie dziecka na terenie miasta Hrubieszów.

(Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców bądź tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeśli rodzice mieszkają osobno, a prawa rodzicielskie przysługują obojgu rodzicom, miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.)

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Jeżeli liczba kandydatów spełniających warunek podstawowy przekroczy ilość wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. dziecko z rodziny wielodzietnej (wychowującej troje i więcej dzieci);
 2. dziecko niepełnosprawne;
 3. dziecko matki lub ojca niepełnosprawnego;
 4. dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych;
 5. dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo;
 6. dziecko matki lub ojca samotnie je wychowujących;
 7. dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie tych kryteriów są:

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 2. Osoba samotnie wychowującą dziecko, dołącza do wniosku np.: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu drugiego rodzica, (ewentualnie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu go władzy rodzicielskiej albo zaświadczenie z zakładu karnego o odbywaniu przez niego kary) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 3. W przypadku niepełnosprawnego kandydata lub rodzica – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zmianami);
 4. W przypadku dziecka z rodziny zastępczej - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz.135 późn. zmianami).

Dokumenty o których mowa w pkt 2-4 należy złożyć w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Składane oświadczenia muszą zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub dysponowaniem wolnymi miejscami w przedszkolu zostanie przeprowadzony II etap rekrutacji w oparciu o następujące kryteria i punktację:

 1. dziecko obojga rodziców pracujących - 10 punktów;
 2. dziecko, którego rodzice/opiekunowie deklarują co najmniej 8 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu - 8 punktów;
 3. dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w danym przedszkolu - 4 punkty;

Potwierdzeniem spełniania przez dziecko kryteriów określonych w punkcie 1 i 3 jest pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka na stosownych drukach – do pobrania w kancelarii przedszkola.

Potwierdzeniem spełniania kryterium określonego w punkcie 2 jest oświadczenie rodziców/opiekunów zawarte w formularzu wniosku.

W roku szkolnym 2019/2020 nabór będzie prowadzony do następujących oddziałów:

 • Miejskie Przedszkole Nr 1 ul. Piłsudskiego 59 –
 • Miejskie Przedszkole Nr 1 ul. Gródecka 48-
 • Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Mjr.H. Dobrzańskiego „Hubala” 11 –
 • Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Dwernickiego 4 –
 • Miejskie Przedszkole Nr 3 ul.Grotthusów 1 –
 • Miejskie Przedszkole Nr 5 ul. Listopadowa 4 –


Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie © 2013. Wszystkie Prawa zastrzeżone.

Redaktorzy: Wioletta Wolanin, Małgorzata Pasieka, Jolanta Mazurek; Opieka techniczna: Adam Skrzyński - Kontakt

:: SAAK Hrubieszów :: LubieHrubie.pl Hrubieszowska Gazeta Internetowa Hrubieszowska.pl :: Lepsza Strona Regionu

Nie lubimy spamu!! 

Zaloguj sie