REGULAMIN

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W HRUBIESZOWIE

 

 

Dla usprawnienia pracy wychowawczej, dydaktycznej i organizacyjnej przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami i nadania jednolitego kierunku wychowania i kształcenia dzieci, podajemy do wiadomości regulamin i prosimy o przestrzeganie zawartych w nim zapisów.

 

FUNKCJE PRZEDSZKOLA

 

 1. Wychowawcza –pomoc rodzicom pracującym w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.
 2. Opiekuńcza- szeroko pojęta opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dziecka.
 3. Dydaktyczna-wszechstronne wychowanie i przygotowanie dziecka do szkoły przez świadome, celowe i planowane kierowanie działalnością dziecka.

Organizacja przedszkola

 1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00.
 2. Przerwy w pracy przedszkola (okres wakacji) zatwierdzane są przez organ prowadzący w arkuszu organizacyjnym przedszkola. W miesiącu lipcu i sierpniu dzieci mogą uczęszczać do przedszkoli dyżurujących.
 3. Organizację w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dla poszczególnych grup ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
 4. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w czasie godzin pracy rodziców. Czas dziennego pobytu dziecka w przedszkolu nie powinien przekroczyć 9 godzin.
 5. O planowanych wycieczkach poza teren przedszkola Rodzice są informowani przez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń.
 6. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad dziećmi w trakcie wycieczek ujęte są w regulaminie wycieczek.
 7. Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę (zajęcia bezpłatne) tym wychowankom, których Rodzice wyrażą takie życzenie (dzieci 5- 6-letnie).
 8. Za zgodą rodziców mogą być organizowane w przedszkolu dodatkowe zajęcia.
 9. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola muszą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice w miesiącu wrześniu.

 

Prawa i obowiązki rodziców względem przedszkola

 1. Rodzice zobowiązani są do czynnego udziału w zebraniach ogólnych i grupowych, w życiu przedszkola poprzez udzielanie informacji, ofiarowanie własnej pomocy oraz udział w uroczystościach przedszkolnych.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci podczas organizowanych uroczystości i spotkań z rodzicami odpowiadają: w trakcie występów nauczyciele a bezpośrednio po występach dzieci - rodzice bądź opiekunowie.
 3. Sprawy dotyczące dziecka należy omawiać z nauczycielką lub dyrektorem przedszkola.
 4. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania zdrowego dziecka nie później niż do godz. 8.30 (dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać). W przypadku choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są o tym fakcie powiadomić nauczyciela lub dyrektora.
 5. Ze względów bezpieczeństwa dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców lub przez osoby wcześniej upoważnione.
 6. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby nietrzeźwe.
 7. Rada Rodziców jako jeden z organów przedszkola działa zgodnie z regulaminem rady rodziców.
 8. Rodzice powinni zapoznawać się z informacjami i ogłoszeniami dotyczącymi życia przedszkola, które są umieszczane na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców.
 9. Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi oraz propozycje usprawnienia pracy bezpośrednio dyrektorowi lub nauczycielom.

 

 

 

Wychowankowie przedszkola

 1. Dziecko przyjęte do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
 2. Dziecko należy zaopatrzyć w niezbędne przybory do zajęć według aktualnych potrzeb w danej grupie wiekowej związanych z realizacją podstawy programowej. Dyrektor upoważniony jest do skreślenia z listy dzieci w przypadku:
  1. nieregularnego wpłacania odpłatności za przedszkole (zaleganie z opłatami za przedszkole powyżej 2 miesięcy),
  2. brak wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka ponad 2 miesiące,
 1. Za zabawki lub inne rzeczy przyniesione przez dzieci do przedszkola a także biżuterię( ze złota lub srebra) przedszkole nie odpowiada.
 2. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola dodatkowych posiłków: np. słodyczy, napojów, owoców itp.

 

Wyżywienie dzieci i odpłatność za przedszkole

 1. W przedszkolu dzieci korzystają z trzech posiłków.
 2. Odpłatność za wyżywienie i koszty przygotowania posiłków są zgodne z Uchwałą Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych ponad podstawy programowej.
 3. Termin wnoszenia opłat za przedszkole do 15 każdego miesiąca. Opłaty pobiera intendent przedszkola.
 4. W przypadku nieobecności dziecka w danym miesiącu, zwrot kosztów (tylko za wyżywienie) zwracana jest rodzicom poprzez pomniejszenie opłaty bieżącej o tzw. odpisy w następnym miesiącu.
 5. Opłata tzw. stała (czesne) jest w każdym miesiącu taka sama niezależnie od tego ile dni dziecko uczęszczało w miesiącu do przedszkola/ z zastrzeżeniem $ 1 pkt.2. umowy zawartej z dyrektorem Przedszkola/.
 6. Na tablicy ogłoszeń umieszczany jest jadłospis. Rodzice mają prawo zgłaszać propozycje jadłospisów.
 7. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązani są do pisemnego powiadomienia o tym fakcie dyrektora lub nauczyciela.

 

Prosimy rodziców o przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie, co pomoże w sprawnym funkcjonowaniu przedszkola i pogłębi współpracę z rodzicami naszych wychowanków, których dobro jest naszą wspólną troską.

 

 

 

 

Dyrektor przedszkola

 

Hrubieszów, 01.09.2017 rok

Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie © 2013. Wszystkie Prawa zastrzeżone.

Redaktorzy: Wioletta Wolanin, Małgorzata Pasieka, Jolanta Mazurek; Opieka techniczna: Adam Skrzyński - Kontakt

:: SAAK Hrubieszów :: LubieHrubie.pl Hrubieszowska Gazeta Internetowa Hrubieszowska.pl :: Lepsza Strona Regionu

Nie lubimy spamu!! 

Zaloguj sie