UWAGA!!!

Termin wnoszenia opłat za przedszkole do 15 każdego miesiąca

Dziękujemy

 

W miesiącu MARZEC intendentka pobiera opłaty w dniach:

6 i 10  ul.Grotthusów

5 i 9 ul.Dwernickiego

 

Od września 2019 w przedszkolu będzie można płacić kartą płatniczą. W dalszym ciągu będzie możliwość płatności gotówką u Pani intendentki lub przelewem jak poprzednio (płatność na dwa konta, osobno za wyżywienie i godziny pobytu).

Bardzo prosimy o opłaty w terminach.

Dziękujemy!

***


Opłaty
 1. Stawkę żywieniową ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. Koszty związane z wyżywieniem pokrywają w całości rodzice.
 3. Środki te nie mogą być wykorzystane na żadne inne cele.
 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot kosztów wyżywienia za każdy dzień nieobecności, warunkiem jest uprzednie zgłoszenie go wychowawcy, odpis nastąpi w kolejnym miesiącu.
 5. Opłaty za świadczenia przedszkola ponoszą rodzice w wysokości i na zasadach Rady Miasta w Hrubieszowie.
 6. Opłaty za przedszkole rodzice (opiekunowie) dokonują w terminach wyznaczonych przez dyrektora przedszkola. Opłaty pobierane są w przedszkolu przez intendentkę i odprowadzane na konto bankowe wskazane przez Zespół Obsługi Przedszkoli w Hrubieszowie nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca.

 

******

 

Zarządzenie Nr 10 /2018

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Hrubieszowie

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie warunków i wysokości opłat za korzystanie z posiłków w przedszkolu

 

 

Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Hrubieszowa zarządzam, co następuje:

 • § 1. Do korzystania z posiłków w przedszkolu uprawnieni są:
 1. dzieci uczęszczające do przedszkola,
 2. pracownicy przedszkola.
 • § 2. 1. Wysokość dziennej opłaty za korzystanie z posiłków przez dzieci uczęszczające do przedszkola ustala się w wysokości kosztów produktów przeznaczonych do przygotowania posiłków.
 1. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłku przez dziecko ustala się następująco:
 • śniadanie – 2,50 zł,
 • obiad – 4,00 zł,
 • podwieczorek – 1,50 zł.
 • § 3. 1. Wysokość dziennej opłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników przedszkola składa się z kosztów produktów przeznaczonych do przygotowania posiłków oraz kosztów wynagrodzeń pracowników, składek naliczanych od tych wynagrodzeń i kosztów utrzymania stołówki.
 1. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłku przez pracownika ustala się następująco:
 • śniadanie – 3,60 zł,
 • obiad – 6,00 zł,
 • podwieczorek – 2,40 zł.
 • § 4. 1. Opłata miesięczna za wyżywienie jest iloczynem przyjętej stawki za posiłki i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.
 1. W przypadku nieobecności dziecka lub pracownika przedszkola uprawnionego do korzystania z posiłku w przedszkolu, odpisowi podlega dzienna opłata za wyżywienie za każdy dzień nieobecności, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłków w przedszkolu za pierwszy dzień nieobecności lub rezygnacji z posiłków, podlega odpisowi pod warunkiem jej zgłoszenia z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem lub do godziny 8.00 danego dnia.
 3. Opłaty za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych, do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
 • § 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej przedszkola.
 • § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie © 2013. Wszystkie Prawa zastrzeżone.

Redaktorzy: Wioletta Wolanin, Małgorzata Pasieka, Jolanta Mazurek; Opieka techniczna: Adam Skrzyński - Kontakt

:: SAAK Hrubieszów :: LubieHrubie.pl Hrubieszowska Gazeta Internetowa Hrubieszowska.pl :: Lepsza Strona Regionu

Nie lubimy spamu!! 

Zaloguj sie